Fi kalny pokladnieny registrator v c 401

Stretávame sa s registraènými pokladniami v ka¾dom obchode alebo supermarkete - slovom, kde sa uskutoèòuje maloobchodný predaj. Av¹ak od zaèiatku. Èo je súèasná pokladòa?

Pokladnice, inak známe ako pokladnièné registraèné pokladne, nie je divu, akú elektronickú platòu, vïaka ktorému mô¾eme vidie» obrat a mieru horúcej dane a DPH z maloobchodného predaja. Na svete existujú fi¹kálne zariadenia, ktoré nemajú fiskálnu pamä» a údaje o obrate sú registrované v medzinárodnej zabezpeèenej pamäti.

http://pol-rom.pl/skhealthymode/dr-farin-man-ucinne-chudnutie-pilulky/

Teraz v Poµsku sú registraèné pokladnice vybavené daòovými informáciami o hodnotách OTP (One Time Programming, ktoré sú urèené jedineèným èíslom, v ktorom sú odporúèané èisté a daòové sumy pre dátum predaja. Samozrejme, celková daò a hrubá cena sa na to odporúèajú.

Rozdelenie pokladníc.Vzhµadom na vybudovanie registraèných pokladníc majú nárok na skutoèné registraèné pokladnice elektronického registra peòa¾ných prostriedkov (ECR, ktoré:- spolupracova» s poèítaèmi;- sú to fi¹kálne tlaèiarne;- sú to poèítaèové registraèné pokladnice;- systémy POS / EPOS (predajné miesto / elektronický predajný bod;- sú to peòa¾né terminály.

Systémy, ktoré sa odoberajú v mno¾stve, sa mô¾u pou¾i» aj na prvých dvoch systémoch:- autonómne systémy (cash pracovný program a aplikaèný program získa» hotovos» vo vnútri, ako je POS, ECR, kompletná databáza komoditné PLU èíselníku, názvy produktov priradených písmenového symbolu PTU sadzieb dane (daò z materiálov a pomoci;- poèítaèové systémy (v dne¹nej pokladnici chýba èíselná klávesnica, ale fiskálna tlaèiareò má niekoµko tlaèidiel na tlaè dennej fi¹kálnej správy. Predaj v súèasnej pokladnici sa vytvára pomocou aplikaèného programu be¾iaceho v poèítaèi, ktorý tie¾ riadi súbor fi¹kálnych pokynov.

firma