Eistie pracovnych stanic

Súèasné pravidlá ukladajú wykonywaj±cych spoloènosti sa musia prispôsobi» po¾iadavkám veµmi veµké. Nielen, ¾e musia dobre pripravi» svoje pracoviská, ale musia sa stále zásobova» rôznymi zariadeniami a zariadeniami potrebnými na riadenie. Ide pravdepodobne o fi¹kálne zariadenia, ktoré sa dnes èasto pou¾ívajú.

Fungalor

Skupiny ¾ien sa nazývajú predov¹etkým µudia s daòovými registraènými pokladniami, ktoré sa u¾ nachádzajú takmer v ka¾dom obchode. A to nie sú drahé jedlá tohto druhu, ktoré sú na trhu. Samozrejme, ¾e najvy¹¹ie stupne tohto typu produktov sú pokladnice. Ich majetok je tie¾ daný zákonom a skupina ¾ien, ktoré riadia kampaò, vy¾aduje, aby bol tento druh vybavenia zakúpený. Registraèné pokladnice podliehajú registrácii v daòovej hlave, ktorá im priradí jediné identifikaèné èíslo. Ka¾dý èlovek by mal dosta» lístok, napríklad v obchodnom alebo servisnom mieste, inak by podnikateµovi bola ulo¾ená pokuta. Odvodené z pokladnice sú povinné uchováva» kópie potvrdení vydaných za pomoci pokladnice na 5 rokov. Zvyèajne ide o kotúèe na tepelné papiere, väè¹ina pokladní sú súèasne vytlaèená na dvoch kotúèoch, kde sa vytlaèia doklady pre zákazníka, druhá kópia pre investora. Nemô¾ete zabudnú» na ich údr¾bu, preto¾e musia by» kontrolované pokladnice. Odporúèajú sa tie polo¾ky, ktoré predali pokladnicu. Kópiu správy z vykonanej kontroly poskytuje spoloènos» daòovému úradu, ktorý je vhodný na èinnos» daného podnikateµa. Pokladnice sa teraz starajú o veµmi zaujímavé veµkosti. Nájdete tu malé pokladne, ktoré sa nachádzajú na prahu. Ich hlavnou výhodou je, ¾e majú zabudovanú batériu, ktorá im umo¾òuje dlhodobé pou¾ívanie bez problémov. To ich veµmi µahko pou¾íva, preto¾e na obchodných veµtrhoch alebo trhoch, kde sa obvykle jedná o obchodovanie s be¾nými výrobcami, zvyèajne neexistuje prístup k elektrine a pou¾itie pokladne bez vstavanej batérie by nebolo mo¾né. Samozrejme, tieto parametre tie¾ závisia od merania, napríklad pri pamäti zariadenia.