Easopis pre riadenie uudskych zdrojov

Softvér Enova bol vyvinutý skupinou odborníkov. Najlep¹í dizajnéri, programátori a testeri pracovali niekoµko rokov bez prestávky, aby dokázali dokonalý èlánok. Ich dokonalos» je tie¾ dlhý rok úzkého súladu s mu¾mi, ktorí mô¾u èaka» na podporu dvadsa»¹tyri hodín sedem dní v tý¾dni. Ka¾dý z klientov sa pou¾íva samostatne. Va¹a úzka spolupráca nám umo¾nila vyvinú» softvér tak, aby bolo tie¾ priateµskej¹ie a e¹te praktickej¹ie, aby nebolo na trhu IT bezkonkurenèné.

Money AmuletMoney Amulet -

Program Enova Kadry i P³ace je softvér, ktorý úèinne podporuje riadenie µudských zdrojov v ka¾dej spoloènosti. Spolupracuje s kanceláriami zamestnávajúcimi niekoµko a¾ niekoµko tisíc zamestnancov. Tento program mapuje komplexnú organizaènú ¹truktúru spoloènosti s obµúbenou mo¾nos»ou a efektívnos»ou. Softvér spåòa v¹etky po¾iadavky poµského práva. Z hµadiska záznamov o osobných údajoch, výpoètu ZUS, daní, miezd alebo nemocenských dávok. Softvér je dát pre ¹irokú ¹kálu príjemcov. Mô¾u to by» okrem iného zamestnanci správnej rady, úètovné kancelárie, spoloènosti poskytujúce slu¾by oddelenia pracovných alebo personálnych záznamov, ako aj zamestnanci oddelenia µudských zdrojov a miezd.

Stojí za dôveru spoloènos» s dlhoroènými skúsenos»ami. Vyberte softvér Enova Kadry a Mzdy pre vývoj a efektívnej¹ie spravovanie ná¹ho mena. Program poskytuje pomoc vo veµkosti zlep¹ovania procesov riadenia µudských zdrojov, výkonu systému, minimalizácie rizika chýb, automatizácie procesov, rýchleho a intuitívneho prístupu k rozsiahlym poznatkom o zamestnancoch. Softvér ¹etrí hodiny práce oddelenia µudských zdrojov a prevádzkuje túto poboèku v potu svojej ka¾dodennej práce. Program zaruèuje plnú zhodu so v¹etkými normami a zákonnými podmienkami, ktoré fungujú vo v¹etkých oblastiach na¹ej krajiny.

Vyberte softvér Enova Kadry a mzdové úètovníctvo a naznaète, ¾e stojí za to. Pracovníci IT sú otvorení 24 hodín denne, sedem dní v tý¾dni k dispozícii. Pomô¾u vám nain¹talova», nakonfigurova» a spusti» softvér, pripravi» informaèný systém va¹ej spoloènosti na èítanie s webom programu.