Deka

V prípade po¾iaru je najdôle¾itej¹ia pohyblivá a svetelná odozva, vïaka ktorej sa minimalizujú mo¾né straty. Niekedy dokonca pomáha zachráni» µudský ¾ivot. Aby táto reakcia bola v¾dy úèinná, mali by ste vedie», v èom by ste mali venova» pozornos». V opaènom prípade zaèneme uhasi» oheò v uzavretom byte, t. J. V prirodzenom priestore, v prvom prípade by sme mali ma» obmedzené miesto na manévrovanie, v kontakte s ním nemô¾eme dovoli» pou¾íva» v¹etky prípravky. Najefektívnej¹ím nápojom je nepochybne vodná para, ktorej úèas» v schopnosti rýchlo vies» k neutralizácii hrozby.

Para ako hasiaci materiál nie je vhodná pre otvorené priestory, kde nedosiahne správnu koncentráciu, vïaka ktorej je mo¾né uhasi» po¾iar. V stredne veµkých budovách je v¹ak ideálny. ©iroko prispôsobené existuje aj na lodiach, v bytoch, kde sa pou¾ívajú alkoholy alebo sopeèné kotly, kde nie je povolené pou¾íva» vodu. Základným pôsobením pary, ktorá zaruèuje elimináciu ohòa, je neutralizova» kyslík, bez ktorého plameò nebude trva». Jeho krásnou nevýhodou je skutoènos», ¾e tento efekt sa vyrába veµmi rýchlo, vïaka èomu sa po¾iar nedoká¾e dostatoène ¹íri». Je to posledný mimoriadne dôle¾itý, preto¾e v tejto veci, keï sa po¾iar zvý¹i na ktorýkoµvek dom, pravdepodobne ho nezhasne ten istý pár. Je potrebné, aby hasièský zbor vykonal veµmi vysokú prácu, ktorá súhlasí s posledným, ¾e straty spôsobené po¾iarom budú extrémne vysoké.