Certifikovane ueebne programy

V pra¹nom prostredí vzduch a / alebo nasýtené s látkami ohrozujúcimi vypuknutia, je vyu¾ívaný a montá¾ zariadení rie¹enia, ktoré spåòajú ¹tandardy v predpisoch prevádzkové údaje na námestí v celej EÚ ATEX certifikované, tj Výbu¹niny atmosfér.

In¹talácia ATEX "atex installation" - právne predpisyPovinnos» zavies» certifikáciu a potrebu pou¾íva» certifikované nástroje v potenciálne výbu¹nom prostredí (podniky bola zavedená smernicou EÚ è. 94/9 / ES.Predpisy v oblasti ochrany proti výbuchu pokrývajú v¹etky elektrické a mechanické zariadenia a celé systémy proti výbuchu pou¾ívané v systéme s námornými, pozemnými a podzemnými èinnos»ami.

Zariadenie, na ktoré sa vz»ahuje smernica ATEXSmernica zahàòa aj v¹etky stroje, prístroje a ovládacie prvky, ktoré vykonávajú v potenciálne výbu¹nom prostredí. Ka¾dé jedlo, ktoré sa v týchto zónach stretáva, by malo ma» dobré osvedèenia a tie¾ to, ako by celé zariadenie ATEX malo spåòa» po¾iadavky smernice.V rámci smernice boli nástroje a zariadenia pokryté certifikáciou rozdelené do dvoch skupín. Prvá kategória zahàòa zariadenia pou¾ívané v banskom priemysle (bane, druhá zahàòa v¹etky ostatné zariadenia. Existujú najmä zariadenia na odstraòovanie zneèistenia ATEX, ktoré sa dostanú do prípadov v odvetví dreva alebo lakov a v¹etky filtre, zostavy a bezpeènostné príslu¹enstvo sa nachádzajú v pra¹nom prostredí.

Ka¾dý projekt je nová in¹talácia ATEX poµa hrozila explózia, v súlade so zákonmi zavedené v zásade by malo by» spolu s uzavretou v základoch, èo realizácia vysiela na zní¾enie rizika výbuchu a zvý¹enie úrovne bezpeènosti µudí, a doplnkov (a ¾ivotného prostredia vytvára podmienky vysokými koncentráciami nebezpeèných látok.