Bon bon obleeenie pre deti

Skutoèné nebezpeèenstvo výbuchu je v prípade pra¹nosti vzduchu rôznymi typmi prachu. Mohli by existova» v dreve, jemnom uhoµnom prachu alebo prá¹kových farbách. V závere veµkých poznámok sa do explózie dostanú malé zrná prachu rôzneho pôvodu. Zapaµovanie mô¾e by» spôsobené otvoreným plameòom, elektrickým iskrením, elektrostatickým prúdom alebo komponentmi stroja, ktoré sú ohrievané na vysoké teploty.

Aby sa minimalizovalo riziko výbuchu a detonaèné systémy sú u¾itoèné úèinnos» odpylania.Najwiêksza z odprá¹enie poskytova» miestne odsávanie, ktorý mô¾e ma» formu samonosného zbrane, SSAW alebo masky, ktoré sa zavádzajú v blízkosti zdroja emisií. Ka¾dý zhluk prachu by mali by» odstránené pravidelne, aby nedo¹lo k spojili, aby sa hore a znovu usadzovaniu prachu. Je potrebné pravidelne vyprázdòova» nádobu na prach.

Zariadenia na odsávanie prachu musia by» ekvivalentné smernici atex. Spolupracovníci sú fanú¹ikmi a filtre, ktoré majú dobré ¹tandardy. In¹talácia atex (in¹talácia atex v be¾nej verzii je usporiadaná s výbu¹nými panelmi, ktoré majú filter proti výbuchu. Filtre mô¾u by» jednoduché alebo mô¾u by» tvarované na èasté pou¾itie.Výbuch jemného v in¹talácii spôsobuje, ¾e membrána sa tiahne, výbu¹né plyny vy¾arujú do atmosféry takým spôsobom, ¾e sa nedotýka po¹kodenia filtra.

Voliteµné zariadenia na odsávanie prachu mô¾u by» iskrové hasiace systémy alebo nové systémy na hasenie iskier na pozadí zariadenia pomocou oxidu uhlièitého. Tlmièe spätného toku by sa mali namontova» na ventilaèné kanály na filter. Úèelom tlmièov je zabráni» ¹íreniu plameòa v zariadení.