Bicykle na horyniec

Program enova je systém triedy ERP, ktorý vám umo¾òuje zlep¹i» výkonnos» spoloènosti.Vïaka lep¹ej úèasti a dozoru nad procesmi v spoloènosti je neefektívnos» vyu¾ívania zdrojov obmedzená.Plán je vykonávaný rôznymi spôsobmi prostredníctvom systému Microsoft - windows & nbsp; 10.Je mo¾né ho pou¾i» na v¹etkých mobilných zariadeniach. Poènúc smartphonmi a dotykovými tabletami.Systém enova365 poskytuje pohodlné rozhranie, spoluprácu s vlastným právom, obchodným know-how a dobrými aktualizáciami.Softvér má vysokú ¹truktúru. Ka¾dý prvok podporuje daný aspekt obchodných operácií. K dispozícii sú okrem iného èinnosti súvisiace s riadením µudských zdrojov, vyrovnávanie miezd, registraèné pokladnice, fakturácia, vedenie skladov, predaj, inventarizácia a vedenie úètovníctva.Na flexibilné prispôsobenie ponuky podµa potrieb spoloènosti sa zakúpi akýkoµvek výber modulov.Spoloènos» ponúka tri modely nakupovania:- nákup softvérovej licencie, ktorá sa vyskytuje s majetkom kupujúceho a poskytuje budúce aktualizácie. Ideálna mo¾nos» pre lízingové spoloènosti.- prenájom softvéru v organizácii poplatkov za pou¾ívanie vybraných systémových komponentov.Ideálny návrh pre jemné a malé firmy.- systémový a infra¹truktúrny lízing, ktorý zahàòa prenájom modulov spolu so servermi, aktualizáciami a zálohami. Osvedèený systém pre spoloènosti, ktoré nechcú investova» do IT zariadení.

Ponuka je tie¾ rozdelená do troch funkèných typov.Existujú tri verzie - striebro, zlato a platina.Strieborná verzia je urèená pre malé firmy s iba niekoµkými pozíciami. Jedná sa o jednoduché funkcie.Zlatá verzia pre µahké a stredné firmy, ktoré potrebujú niekoµko, niekoµko kópií programu. Táto skupina programov tie¾ umo¾òuje viacnásobné rozvetvenie ponúka» definíciu funkcií.Platinová verzia je urèená pre stredné a veµké spoloènosti.Poskytuje multitasking a mo¾nos» roz¹íri» s jeho funkciami.Príklady nákupných cien enova modulov (bez DPH:- enova365 HR Mzdy - 1666 PLN (strieborná verzia, 3738 PLN (zlatá verzia- enova365 daòová kniha - 630 PLN (strieborná verzia- enova365 Obchodná kniha - 2863 PLN (zlatá verzia- enova365 Faktúry - 266 PLN (strieborná verzia, 613 PLN (zlatá verzia

Cenový cenník enova platinovej kategórie podlieha individuálnemu vyjednávaniu.