Bezpeenosti

®e si vieme predstavi» ¾ivot ka¾dého podniku bez toho, aby sme udr¾ali správne mno¾stvo hygieny a bezpeènosti práce. Výrobné závody, sklady alebo továrne vy¾adujú osobitnú starostlivos» o ¹pecifické èistenie, ktoré urèuje kvalitu vyrábaných výrobkov a pohodlie práce. Ka¾dý podnikateµ by sa mal stara» o vybavenie svojho závodu zariadením, ktorého cieµom je udr¾a» vysokú úroveò èistoty.

Vysávaèe Atex sú dodávané s prácou na uspokojenie potrieb mu¾ov, ktorí vy¾adujú mu¾ov vo výrobnej a priemyselnej oblasti. Sú to isté nástroje, ktoré sú technologicky vyspelé a veµmi úèinné. Na rozdiel od zariadení, ktoré pou¾ívame ka¾dý deò v domácnosti, sú schopné zvládnu» silu »a¾¹ieho èistenia zneèistenia. Priemyselné vysávaèe sa zbavia hniezd, kovových pilín, jemných prachov alebo kvapalín z výrobnej haly bez námahy. Na takú úèinnú prácu pou¾ívajú nielen ¹pecializovanú technológiu, ale aj výrobu vysoko kvalitných materiálov. Ka¾dodenné intenzívne vyu¾ívanie týchto in¹titúcií si vy¾aduje komponenty z hornej police. K dispozícii sú okrem iného aj filtre, ktoré sú zodpovedné za absorpciu ¹kodlivých látok pre µudí v podnikaní.Vysávanie v priemyselnom meradle vy¾aduje ¹peciálne pripojenie k v¹etkým úlohám. Preto sú èistiace firmy postavené samostatne pre v¹etky typy miestností, v ktorých sa vykonávajú výrobné práce. V ka¾dom prípade zhroma¾ïuje centrálny priemyselný vysávaè, ale z tých istých skutoèností, ktorými sú: odsávacia jednotka, filtraèná jednotka a sie» potrubia a pripojenia pre rôzne druhy pracovných nástrojov. Vysávaèe sú medzi sebou rozdelené kvôli preva¾ujúcemu typu zberaného odpadu a schopnosti dr¾a» ho. Na rozdiel od správnych vysávaèov umo¾òujú trvalý a simultánny chod viacerých osôb obsluhujúcich pripojené zariadenia. Nepochybnou výhodou je mo¾nos» hromadenia zneèis»ujúcich látok vo veµkých kontajneroch. Aj vïaka tomu sa nám nejaký èas, ak sa rozhodneme ich odstráni», uµahèí na¹e posolstvo, preto¾e ka¾dý postprodukèný odpad sa nahromadí na jedinom mieste.