Bezpeenos tudentov

Vivese Senso Duo Oil 2Vivese Senso Duo Oil 2. účinná príprava na vypadávanie vlasov

Roztrhávacie disky sú zameniteµné oznaèované ako bezpeènostná membrána, pretrhávací kotúè alebo bezpeènostná hlava. Pou¾ívajú sa v nových odvetviach a priemyselných odvetviach. V¾dy tam, kde je skutoèné riziko spojené so zvý¹ením tlaku na nebezpeène vysokú úroveò, èo by mohlo spôsobi» záva¾né zlyhanie zariadenia.

Pou¾itie dla¾díc je odpoveïou na otázku, èo je krátka bezpeènos».

In¹talácia dla¾díc by mala by» nezávislá, inými slovami, integrovaná s bezpeènostnými ventilmi. Vïaka systému kompletnej montá¾e, t. J. Kombinácii dosky a bezpeènostného ventilu, je ventil chránený pred de¹truktívnym vplyvom poveternostných podmienok a prírodného prostredia.

Dla¾dice sú urèite lacnej¹ie ako ventily, majú krat¹iu ¾ivotnos», ale veµa µudí ich pou¾íva.

Bezpeènostná doska sa vykonáva v najnov¹om ¹týle, ktorý rýchlo vypú¹»a pracovné médium z chráneného zariadenia, napríklad nádr¾e. Keï sa zistí nebezpeène vysoký tlak, platòa sa zlomí v mieste rezu. V dôsledku preru¹enia v nádr¾i sa vytvorí voµný prierez a nepripojí sa k explózii alebo zlyhaniu nádr¾e.

Najdôle¾itej¹ie sú tie najni¾¹ie a niektoré technologicky vyspelé dla¾dice. Existujú rovnaké typy, ktoré zaberajú ¹peciálny rez. ®e len tam bude veµký nárast tlaku alebo akumulácia prachu alebo plynov je krátka automaticky prestávky, èo nie je hit výbuchu.

Vhodné sú aj bezpeènostné dosky, ktoré sú narezané na laserový ¹týl. Mô¾e obsahova» pou¾itie v potravinárskom, kozmetickom, farmaceutickom, ekologickom, automobilovom priemysle atï